Algobrix เกมส์สำหรับเด็ก 5-13 ขวบ เพื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

ด้วยการโปรแกรมบอท ตัวต่อ และเกมส์กระดานที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ไปอย่างสนุกสนาน โดยเป็นการฝึกฝนให้เด็กๆพัฒนาตรรกระในรูปแบบต่างๆที่จะปูทางไปสู่วิธีการคิดแบบนักพัฒนาโปรแกรมในอนาคต

Read more...